Normatīvu panelis

Šajā logā notiek tāmes posteņu veidošana konkrētajam tāmes dokumentam, to secības un pakārtotības uzdošana, kā arī resursu piesaistīšana katram darbu postenim.

Normatīvu panelis

Normatīvi ietver darbu posteņus, kuriem uzrādīti dati par darba algām (darba stundu skaits), materiālu> izmaksām (darbam nepieciešamā materiāla daudzums un mērvienības) un amortizācijas izmaksām (amortizācijas izmaksas latos). Visas izmaksu vienības uzrādītas par vienu darba vienību.

Lai pievienotu posteņus no normatīviem rediģējamā tāmes dokumentā, ar peli “ievelciet” vēlamo posteni tāmes dokumentā. Tā darot tāmes dokumentam tiks pievienots izvēlētais normatīvu postenis līdz ar visiem tam piekārtotiem resursu ierakstiem.

Ir iespējams „ievilkt” tāmē arī kategoriju ar visām tās apakškategorijām un saistītajiem darbu posteņiem.

N.B! Izvēršot normatīvu sarakstu un kādu no posteņiem, tiek parādīti attiecīgā posteņa resursu ieraksti, to lietotie daudzumi un mērvienības. Tāpat informāciju par tiem Jūs varat iegūt “ievelkot” attiecīgo posteni tāmes dokumentā (tāmes sastādīšanas logā).

Līdztekus iebūvētiem normatīviem Jūs varat veidot savus normatīvus sadaļā “Mani normatīvi”.

Jauni posteņi sadaļā “Mani normatīvi” ievietojami ar “drag-and-drop” metodes palīdzību, “ievelkot” tos no lokālās tāmes posteņu loga sadaļā “Mani normatīvi” vai kādā no šīs sadaļas apakšsadaļām.

Savus darbus standarta normatīvu sarakstā pievienot iespējams nav, jo, sistēmai attīstoties, standarta normatīvi var tikt papildināti un var mainīties to sakārtojums un struktūra. Tāpēc, tos atjaunojot, Jūsu izveidotie normatīvi varētu zust.

Normatīvu konteksta izvēlne

Sadaļu “Mani normatīvi” vēlams organizēt ar apakšsadaļām, piemēram, veidojot sadaļas “Betonēšana”, “Elektroinstalācijas” u.c., tad šādas sadaļas veidojamas vai nu tāmes dokumentā kā kategorijas un tad ar peli “aizvelkamas” (“drag-and-drop”) uz attiecīgo “Manu normatīvu” sadaļu, vai arī lietojami konteksta izvēlnes punkti [Jauna sadaļa] vai [Jauna apakšsadaļa], ja vēlaties veidot apakšsadaļu eksistējošai sadaļai.

Jāatzīmē, ka posteņi un sadaļas netiek automātiski šķirotas alfabētiskā secībā, lai saglabātu to secību kāda tā bijusi dokumentā. Taču, ja nepieciešams organizēt posteņus, tos šķirojot, tad lietojams konteksta izvēlnes punkts [Sakārtot alfabētiski]. Izvēloties šo punktu, tiks sakārtoti posteņi tekošajā hierarhijas līmenī, t.i. netiks šķiroti apakšposteņi sadaļām, ja tādi ir.

N.B! Lai normatīvu ierakstu kārtošanu padarītu ātrāku, ierakstu pārvietošanai uz augšu un leju lietojamas tastatūras taustiņu kombinācijas Ctrl+ (pārvieto ierakstu uz augšu) un Ctrl + (pārvieto ierakstu uz leju).

Sadaļa “Mani normatīvi” papildus organizējama, lietojot “drag-and-drop” metodi – posteņus šādā veidā var pārvietot no vienas sadaļas uz otru.

Ar normatīvu konteksta izvēlnes palīdzību Jūs variet dzēst vai pārsaukt Jūsu veidoto normatīvu posteni.

Normatīvu paneli ir iespējams arī nerādīt. Ja tas ir paslēpts, tad parādīt to var, lietojot izvēlni [Skatījums].[Normatīvu panelis]. Pievienojot posteni no normatīviem tāmei, datorprogramma piedāvās automātisku cenu sinhronizācijas logu tām cenām.

Programmas video apraksti

Video par dažādiem programmas rīkiem - ne ilgāki par 5 minūtēm un viegli uztverami.

Versiju salīdzinājums

Lai piemeklētu visatbilstošāko programmas versiju, aicinām iepazīties ar tās iespējām