Nodošanas - pieņemšanas aktu sastādīšana

Katrai lokālai tāmei iespējams pievienot aktus par izpildītiem darbiem noteiktā periodā.

Lai to izdarītu mūsu programmā, nepieciešams veikt tikai divus soļus:

  1. Nodefinēt realizācijas laikus un ievadīt izpildīto darbu apjomu;
  2. Nodošanas - pieņemšanas aktu logā nodefinēt pārskata periodu (no-līdz).

1. Darbu izpildes logs

Lai to izdarītu mūsu programmā, nepieciešams veikt tikai divus soļus:

1.att. Darbu izpildes logs

​Atverot darbu izpildes logu, sākam ar periodu uzstādījumiem, kādos darbu izpildes tiks ievadītas (1.).:

2.att. Darbu izpildes uzstādījumi

Dialogā iespējams norādīt pārskata periodu (mēnesis, nedēļa, diena, patvaļīgi noteikts). Ja izvēlēta iespēja patvaļīgi noteikt pārskata periodu, tad logā zem pārskata perioda pievienojamas jaunas rindas un norādāms datums (kā redzams bildē), izmantojot rīkjoslas pogas. Šajā dialogā uzstādāmas arī darbu izpildes vienības – procentos no padarītā darba vai daudzums no posteņu apjoma. Izvēles rūtiņa „Posteņa izpilde ir vidējais procents no izmaksu ierakstu izpildes (citādi vadīties pēc cenas)” nosaka kā tiek aprēķināta posteņa vidējā procentuālā izpilde, ja ir izvēlēta detalizēta posteņa procentēšana (t.i. nevis procents visam darbam, bet katram resursu ierakstam atsevišķi). Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad posteņa izpildes procents tiks aprēķināts proporcionāli katra resursu ieraksta cenai. T.i., jo dārgāks resurss, jo lielāks tā „svars” kopējā posteņa izpildē.

2. Nodošanas - pieņemšanas aktu logs

Kad darbu izpildes ir ievadītas, varam pāriet uz nodošanas - pieņemšanas aktu sastādīšanu (spiežot uz 1. attēla nr3 ikonas):

3.att. Nodošanas-pieņemšanas akta sastādīšanas logs

Akta sastādīšanas logā sākam ar akta ievadi (4.), nodefinējam datumu, periodu "no-līdz", un minimālā nepieciešamā norma ir izpildīta - varam veikt akta izdruku. Tomēr, ja jau ir veikti kādi avansa maksājumi, kas ir jāuzrāda aktā, to ir iespējams ievadīt divos veidos - caur "Rēķini un apmaksas...(6.)" vai "Pieskaitījumi...(pieejams tikai versijā ģenerāluzņēmējiem)". Rēķini un apmaksas:

4.att. Rēķini un apmaksas

Lai pievienotu rēķinus un to apmaksas, vispirms ievadam tos rēķinu-apmaksu logā, pēc tam nodošanas-pieņemšanas aktu logā (3.att) attiecīgajam aktam pievienojam finanšu dokumentu (6.). Izdarot iepriekšminēto, izdrukā attiecīgajam aktam norādītās summas tiks atrēķinātas. Analogs variants (ģenerāluzņēmēju versijai) ir "Pieskaitījumi...", kurā tiek pievienots pieskaitījums kā fiksēta summa vai daļa no kopsummas. Šādu pieskaitījumu var pievienot tikai vienam periodam (aktam), bet var arī sadalīt proporcionālli (pēc izpildes) pa vairākiem aktiem.

Programmas video apraksti

Video par dažādiem programmas rīkiem - ne ilgāki par 5 minūtēm un viegli uztverami.

Versiju salīdzinājums

Lai piemeklētu visatbilstošāko programmas versiju, aicinām iepazīties ar tās iespējām